top of page

연혁

1973.11.12

1979.12.13        

1987.03.31        

2000.08.12        

2006.08.21        

2010.02.24        

2013.06.18       

2015.10.29        

2017.09.01        

2019.12.24       

2021.01.22        

경동건설(주) 설립

토목건축공사업 면허 취득

주택건설사업자 등록

본사사옥 건립, 이전

부산광역시 향토기업 선정

부산광역시 우수기업인 선정

2013년 건설의 날 은탑산업훈장 수훈

대한건축학회 창립 70주년기념 공로상

부산다운건축상 "부전교회 글로컬비전센터" 일반부문 금상 수상

부산광역시 착한기업 우수상 선정

부산도시공사 우수업체 표창장

bottom of page